Welzijn Koggenland
De balans tussen Willen en Kunnen


Algemene beschouwingen over de programmabegroting 2021 Welzijn Koggenland. Deze beschouwingen zijn gepresenteerd door Rianka te Winkel in de raadsvergadering van 9 november 2020.

Voor ons ligt de programmabegroting van 2021. Er ligt weer een goede rapportage en een duidelijke beantwoording op onze technische vragen. Welzijn Koggenland bedankt de afdeling financiën hartelijk hiervoor. Ik kan me nog herinneren dat we vorig jaar de begroting voor dit jaar aan het bespreken waren, deze begroting werd saai en zonder ambitie genoemd. Alles ging wel goed, eigenlijk. Wat kan er toch veel veranderen in een jaar. Het begon in maart met de corona pandemie die onze hele wereld op zijn kop heeft gezet. Alles ging op slot, vergaderingen gingen niet door. We moesten ons allemaal aanpassen aan het nieuwe normaal. Wat na ruim 8 maanden nog steeds niets als normaal voelt. Er kwamen een nieuwe burgemeester, griffier, gemeentesecretaris en 2 nieuwe wethouders. Allemaal nieuwe mensen om aan te wennen. Wat weer een hele nieuwe dynamiek geeft. Dat is ook heel leuk! Ook financieel staan we er nu heel anders voor. Onze financiële afdeling heeft, in goed overleg met de provincie, een aantal maatregelen genomen om de begroting 2021 en de meerjarenbegroting t/m 2024 sluitend te maken. Een heel verschil met afgelopen jaar! Wat mogen we blij zijn met ons eigen woningbedrijf! We kunnen nu een reserve begrotingsregulatie vormen door 4 miljoen te onttrekken uit de reserve van het woningbedrijf. Het inzetten van de reserves mag van de provincie alleen als een tijdelijke maatregel worden ingezet. Daarom zijn er stevige maatregelen nodig om de begroting structureel sluitend te krijgen.

In aanloop naar de kadernota van 2022 gaan we onderzoeken hoe we tot de noodzakelijke ombuigingen kunnen komen.

Gemeente Koggenland heeft dit jaar een inwonerspanel opgericht, Koggenland spreekt. De deelnemers van dit panel kunnen hun mening geven over bijvoorbeeld de openbare ruimte, duurzaamheid en woningprojecten. De leden van Koggenland Spreekt worden gevraagd mee te denken over de te maken ombuigingen. Welzijn Koggenland is blij dat de inwoners wordt gevraagd mee te denken over dit proces. Zo komen we hopelijk tot een breed gedragen pakket maatregelen.

De vitaliteit van onze kernen staat Welzijn Koggenland hoog op de agenda. Daarom blijft het belangrijk om in ieder bouwplan oog te houden voor woningen die aansluiten bij de behoeftes van onze inwoners. Een prachtig voorbeeld hiervan is bouwplan Lijsbeth Tijs in Berkhout. Na onderzoek bleek dat er behoefte was aan meer goedkope woningen. Hierdoor is de grondexploitatie aangepast. Volgend jaar wordt meer ingezoomd op de verduurzaming van ons eigen woningbedrijf. We zijn heel benieuwd naar de resultaten van dat onderzoek. Als Welzijn Koggenland een voorzet mag doen: Zonnepanelen op de huurwoningen!

We zijn ook druk bezig met de voorbereidingen op de RES. Belangrijk hierin vinden we de participatie van onze inwoners. We willen duurzaam zijn met onze inwoners, niet over de rug van. Dat geldt uiteraard ook voor Zonneweide Jaagweg. We willen dat onze inwoners profiteren van de energie die dit gaat opleveren. Ook dit is een mooie uitdaging voor 2021. Kan het college ons al meer vertellen over de verdere voortgang van dit traject?

Een Koggenland waarin iedereen mee kan doen, dat staat centraal in het nieuwe beleidsplan sociaal domein. We verwachten dat in 2021 de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn van het project resultaat gericht inkopen. We hopen dat hiermee de resultaten zullen verbeteren, maar ook dat de kosten beter beheersbaar zullen zijn. Want een grote onzekerheid in onze financiën is en blijft het sociaal domein, met name de jeugdzorg. Uiteraard willen we onze jeugd de zorg geven die ze nodig hebben en verdienen, maar de kosten hiervan blijven maar stijgen. We zijn ons er van bewust dat de gemeente slechts een geringe invloed heeft op de toekenning van deze voorziening. We hebben te maken met de uitvoering van een wettelijke taak, waarbij de financiële steun vanuit het Rijk ver achter blijft. Dit tekort zorgt er grotendeels voor dat we de komende tijd keuzes moeten gaan maken om financieel gezond te blijven.

Een ander punt van zorg is de corona crisis, we kunnen nog niet voorspellen wat de financiële gevolgen hiervan voor Koggenland zullen zijn. In de september circulaire is het 2e compensatiepakket bekend gemaakt. Maar we moeten nog afwachten of dit voldoende is.

We kijken uit naar het proces waarin we met elkaar deze stappen gaan nemen.

Met ons amendement, wat we indienen met VVD en CDA, geven we hier alvast een voorzet op: Door het ozb percentage eigen woningen gelijk te houden op het niveau van 2020, genereren we extra inkomsten. We hebben intussen een update gekregen over de hoogte van dit bedrag van de afdeling, de extra opbrengsten bedragen € 237.000. Dit komt ten goede aan onze begrotingsruimte, waardoor we minder van onze reserves hoeven in te zetten. Én onze gemeentelijke belastingen blijven nog steeds de laagste binnen onze regio. We geven zo ook een signaal af naar de provincie, onze toezichthouder, dat we zo snel mogelijk onze begroting op orde willen brengen.