Welzijn Koggenland
De balans tussen Willen en Kunnen

Welzijn heeft met iedereen te maken.

Welzijn en gezondheid zijn twee woorden die niet zonder elkaar kunnen.

Welzijn is niet leeftijdgebonden, welzijn duurt een leven lang.

Hoe staat het ervoor in Koggenland?

Koggenland is een gemeente om trots op te zijn.

Wat staat er in de ‘Sociale Kracht Monitor’, een onderzoekrapportage over Koggenland, gefinancierd door de provincie Noord-Holland.
Er bestaat een sterke relatie tussen gezondheid en zelfredzaamheid.
De binding met de eigen buurt of dorp is groot, de bewoners zijn actief om zo de leefbaarheid te vergroten. Veel inwoners bieden hulp aan de samenleving door inzet als bv mantelzorger of burenhulp.

Gezondheid en Milieu

Over het gezond voedsel vraagstuk wordt weloverwogen nagedacht. Koop groente en fruit het liefst van telers uit de eigen omgeving. Biologische producten zijn herkenbaar aan het EKO keurmerk. Gezondheid en milieu is bezig zijn met een investering voor nu, maar zeker je verantwoording nemen voor een beter milieu in de toekomst. Wij staan voor een duurzaam en gezond milieu, waarbij we geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Wist u dat er meer vlinders zijn op een onbespoten veld, vooral de bijen zich hier prima bij voelen? En wij weer blij zijn met deze honing.
Daarom: kies voor vers, kies voor producten van dichtbij, eet en drink met de seizoenen mee!

Jeugd en Onderwijs

Passend Onderwijs gaat vanaf het nieuwe schooljaar in. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen dichtbij huis onderwijs kunnen volgen. Zorgleerlingen zullen hierdoor( zoveel mogelijk ) binnen het regulier onderwijs instromen en extra ondersteuning krijgen. Deze kinderen kunnen dan in de eigen woonplaats onderwijs blijven volgen, in plaats van te worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs buiten de eigen woonplaats. Dit vraagt op korte termijn om een goede opvang voor álle leerlingen. Welzijn van onze jeugd.
Met de komst van de nieuwbouw Buitenplaats en Burghtlanden in afronding is de vraag naar onderwijs groter. Zowel de bereikbaarheid, staat van de gebouwen en de keuze van onderwijs zijn belangrijk. Dit weegt mee in de keuze van een koop- of huurwoning. Deze keuze moet aansluiten bij goede opvang, zoals kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opvang.
De Brede School in Ursem zal met het nieuwe schooljaar gereed zijn. Deze kern heeft daarmee alles wat te wensen is qua onderwijs in één gebouw.
Voor een Brede school Avenhorn - De Goorn blijft de toekomst (al jaren) onzeker. De beloofde termijn: eind 2013 komt er een voorstel, is wel heel gemakkelijk ter zijde geschoven! Juist binnen een brede school zou passend onderwijs goed in te voeren zijn, omdat alle disciplines aanwezig zijn. Daarbij is de invulling van een bibliotheek een prima optie.
Een toekomstvisie voor het onderwijs voor de komende 20 jaar ontbreekt. Waar we nieuw bouwen, moet voldoende opvang en onderwijs zijn, van baby tot en met de basisschool. Het moet een veilige en comfortabele plaats zijn, voor kind en ouder. Ook dit is verantwoording nemen, waar is de daadkracht van het college? Om de toestroom van auto’s in de nabijheid van scholen zoveel mogelijk te beperken, is een veilige schoolroute een must.

Ouderenzorg

De ouderenzorg verandert ingrijpend, de ouderen zullen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Alleen mensen die het zelfstandig echt niet meer redden, krijgen nog een indicatie.
Door de veranderingen in de zorghuizen blijven de mensen langer thuis en worden zo lang als mogelijk voorzien van zorg aan huis. De eerste digitale zorgverleners zijn uitgedeeld, zorg via de iPad! Via deze digitale zorgverleners kan aan huis de verzorgende of verpleegkundige contact houden. Ook dit is zorg verlenen anno 2014!
Langer zelfstandig wonen vraagt ook om een woning die daar geschikt voor is. Met daarbij een veilige leefomgeving. Een ”kangoeroewoning” lijkt voor de toekomst een nieuwe ontwikkeling. Een jonger familielid kan voor de ouders zorgen, waarbij evt. opa en oma voor de kleinkinderen zorgen terwijl de ouders aan het werk zijn. Het bouwen van woningen voor de komende tijd moet voldoen aan de vraag. De bevolking bestaat momenteel uit mensen die 25% jonger dan 20 jaar zijn en 16% van de bevolking in Koggenland is 65 jaar of ouder. Het langer zelfstandig blijven wonen, wel of niet aangepast, vraagt om geschikte woningen waar men langer in kan/moet blijven wonen. Ook is het van groot belang dat het algemene voorzieningen niveau in de omgeving goed bereikbaar moet zijn en blijven. Met winkels voor de dagelijkse boodschappen, medische voorzieningen, maar ook heel belangrijk zijn ontspanning en cultuur.

Welzijn en leefbaarheid

Koggenland is rijk aan zeventig sportverenigingen. Daarnaast telt Koggenland zeven wijk- en buurthuizen. De leefbaarheid in de kernen is een belangrijk gegeven dit vraagt wel om wijk en/of buurthuizen waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Hierin moet Koggenland blijven investeren om ook de gezinnen te blijven ondersteunen. Dit heeft te maken met de leefbaarheid én welzijn in je eigen omgeving!
Sporten en bewegen voor iedere leeftijd is goed en gezond. Subsidies zijn een belangrijk deel van actief deelnemen aan een sport. Koggenland heeft een rijk sportverenigingsleven, wat blijkt uit de 70 kleine en grote verenigingen!
Naast sporten is het maken van muziek een belangrijk onderdeel, muziek maken ontwikkelt onze hersenen én muziek maakt slim!! Muziek maken ontwikkelt onze hersenen op tal van gebieden. Het is bewezen dat kinderen die muzieklessen volgen een hoger IQ hebben en dat het concentratieproblemen vermindert. Bovendien is het volgen van muziekles een sociale aangelegenheid en levert het veel plezier op! Dit verdiend blijvende steun in de vorm van subsidie.
De toekomst van de Bibliotheek staat onder druk. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat het lezen van boeken in grote snelheid verandert in een digitale wereld. De kosten voor de ‘lezende’ moet wel betaalbaar blijven en moet een verantwoorde uitgave zijn van het gemeenschapsgeld!
Uit onderzoek is gebleken dat een huisartsenpost zeer gewenst is in de kern De Goorn. De Dwingel zou een prima locatie zijn en de wens voor een consultatiebureau kan hier prima worden ingevuld.

Welzijn in de gezondheidszorg

Het rijk schuift veel van de zorgtaken door naar de gemeentes. Hoe dit precies gaat verlopen is onduidelijk, wat wel duidelijk is dat er aanzienlijk minder geld te besteden is. Dus meer taken met minder geld! Dit vraagt om extra inzet en beleid om de voorzieningen in Koggenland op niveau te houden. Regionaal wat moet, lokaal wat kan.
De filosofie achter de decentralisaties is dat de gemeenten in staat moeten zijn de zorg beter en goedkoper, dicht bij de burger te organiseren. Meer doen met minder geld, is wel een bijzondere stelling. Inwoners moeten in kleine of grote mate kunnen blijven vertrouwen op hun zorg, voor nu en in de toekomst.
Welzijn is ook duidelijkheid, laten we daar op inzetten!