Welzijn Koggenland
De balans tussen Willen en Kunnen

Verkiezingsprogramma

Welzijn heeft met iedereen te maken.

Welzijn en gezondheid zijn twee woorden die niet zonder elkaar kunnen.

Welzijn is niet leeftijdgebonden, welzijn duurt een leven lang.

Hoe staat het ervoor in Koggenland?

Koggenland is een krachtige gemeente om trots op te zijn.

Gezondheid en Milieu

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op je gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Meer concreet is het een gezonde leefomgeving die schoon en veilig is, die uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten.
Consumenten krijgen de smaak voor milieuvriendelijk geproduceerd voedsel meer te pakken. Het bewust zijn van wat je koopt en voor wie je kookt is er iedere dag. Daarbij een gezonde omgeving, alles helpt mee in het Wel zijn!
De gemeente Koggenland wil een toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid in alle kernen, waarbij samenwerking en betrokkenheid centraal staan.

In het logo van Koggenland staat de groene “K “ voor de groene gemeente, wat onder andere in stand wordt gehouden door onze agrarische bedrijven.
Veeteelt is de tak van landbouw waarbij men vee houdt voor het verkrijgen van melk, eieren en vlees. Landbouw is het geheel van economische activiteiten waarbij het land wordt gebruikt ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. Beide bedrijven “sieren” de akkers in onze gemeente, waarbij we zeker de bollenteelt niet willen vergeten.

Jeugd en Onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk, misschien wel het belangrijkste wat je je kind wilt geven. Daarom moet je goed nadenken over een "brede" onderwijsaccommodatie, dat ben je verplicht naar de ouders. Hierin staat het belang van het kind centraal! Een schoolgebouw dat een positief effect heeft op het gedrag, het welbevinden en het leerproces van leerlingen en leerkrachten. De school is een veilige, kindvriendelijke plek waar goed onderwijs wordt geboden, en waar het belang van het kind centraal staat. Het is ook een duurzaam en multifunctioneel gebouw. Dat vraagt om een daadkrachtige inzet met ambities, en laat die er nu precies in Koggenland zijn.

Met de bouw van Buitenplaats de Burgh en de bestaande wijk de Burghtlanden in De Goorn, is de vraag naar onderwijs groter. Zowel de bereikbaarheid, de staat van de gebouwen en de keuze van onderwijs zijn belangrijk. Dit weegt mee in de keuze van een koop- of huurwoning. Deze moet aansluiten bij goede opvang zoals kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opvang.

De Brede School in Ursem is gerealiseerd. Deze kern heeft daarmee alles wat te wensen is qua onderwijs in één gebouw.

De Brede School Avenhorn - De Goorn locatie Buitenroede, blijft ons bezig houden. Op 12 september 2016 heeft de raad het besluit genomen om in te stemmen met de nieuwbouw van een nieuwe onderwijsvoorziening en heeft daarbij de locatie Buitenroede aangewezen. Nu in februari 2018 stemt de raad in met een krediet van € 13.000.000 en zetten we een definitieve stap die moet leiden tot een toekomstbestendige en duurzame huisvesting onderwijsvoorziening voor de Jozefschool, De Overhaal en de Ieveling, alsmede een nieuwe gym-sportzaal. Hiermee is tevens een punt uit het coalitieprogramma tot realisatie gekomen, een prachtig resultaat. Daarbij is de invulling van kinderopvang en voor- en naschoolse opvang een prima optie. Tevens met een optie tot “wonen” op die locatie, zodat er ook altijd ogen zijn die de school zichtbaar in de gaten kunnen houden op de tijden dat de gebouwen verlaten zijn.

Ieder kind groeit op in een veilige omgeving en is goed voorbereid op het onderwijs, van baby tot en met de basisschool. Het moet een veilige en comfortabele plaats zijn, voor kind én ouder. Ook dit is verantwoording nemen, voorzien in een toekomstvisie. Om de toestroom van auto’s in de nabijheid van scholen zoveel mogelijk te beperken, is een veilige schoolroute een must!

Ouderenzorg

De ouderenzorg verandert ingrijpend, de ouderen zullen zo lang als het mogelijk is in hun eigen omgeving thuis blijven wonen. Waarbij je het welzijn van de zorgvraag nooit uit het oog mag verliezen. Alleen mensen die het zelfstandig echt niet meer redden, komen in aanmerking voor een indicatie.

Door deze veranderingen in de zorg blijven de mensen langer thuis en worden zo lang als mogelijk is voorzien van zorg aan huis. De eerste digitale zorgverleners zijn uitgedeeld, zorg via de iPad! Via deze digitale zorgverleners kan aan huis de verzorgende of verpleegkundige contact houden.

Langer zelfstandig wonen vraagt ook om een woning die daar geschikt voor is. Met daarbij een veilige leefomgeving. Een ”kangoeroewoning” lijkt voor de toekomst een nieuwe ontwikkeling. Een jonger familielid kan voor de ouders zorgen, waarbij evt. opa en oma voor de kleinkinderen zorgen terwijl de ouders aan het werk zijn. Het bouwen van woningen voor de komende tijd moet voldoen aan de vraag. Het langer zelfstandig blijven wonen, wel of niet aangepast, vraagt om geschikte woningen waar men langer in kan blijven wonen. Ook is het van groot belang dat het algemene voorzieningen niveau in de omgeving goed bereikbaar is en blijft. Met winkels voor de dagelijkse boodschappen, medische voorzieningen, maar ook heel belangrijk zijn ontspanning, cultuur en sociale contacten.

In deze heeft het eigen woningbedrijf een belangrijke taak tot bouwen naar de vraag en welzijn van onze inwoners. Het woningbedrijf moet met ambities voorzien in een voortrekkersrol en met plannen tot ontwikkeling komen.

Welzijn en leefbaarheid

De leefbaarheid in de kernen is een belangrijk gegeven dit vraagt wel om wijk en/of buurthuizen waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten, junior en senior. Hierin moet Koggenland blijven investeren om ook de gezinnen te blijven ondersteunen. Dit heeft te maken met de leefbaarheid én welzijn in je eigen omgeving! Sporten en bewegen is goed en gezond voor iedere leeftijd. Subsidies zijn een belangrijk deel van actief kunnen deelnemen aan een sport. Koggenland heeft een rijk sport- en verenigingsleven.

Naast sporten is het maken van muziek een belangrijk onderdeel, muziek maken ontwikkelt onze hersenen én muziek maakt slim!! Muziek maken ontwikkelt onze hersenen op tal van gebieden. Het is bewezen dat kinderen die muzieklessen volgen een hoger IQ hebben en dat het concentratieproblemen vermindert. Bovendien is het volgen van muziekles een sociale aangelegenheid en levert het veel plezier op! Dit verdient blijvende steun in de vorm van subsidie.

De bibliotheek: lezen, leren en luisteren. Door het blijven lezen blijven onze hersenen actief. De bieb heeft een inhaalslag gemaakt en kan naast “het boek in de hand” ook voorzien in e-books en je helpen op je tablet. Gelukkig is het lezen van een boek uit de bieb weer in een stijgende lijn! De kosten voor de ‘lezende’ moeten wel betaalbaar blijven en het moet een verantwoorde uitgave zijn van het gemeenschapsgeld! De Bieb voorziet in een behoefte onder onze inwoners.

Welzijn zorg

De leefbaarheid en saamhorigheid in alle kernen maakt de gemeente sterk. Daarbij kunnen inwoners en organisaties als dat nodig is rekenen op ondersteuning op maat. De inwoner moet terug kunnen vallen op hulp, in welke vorm dan ook. Hiervoor is een laagdrempelige en bereikbare organisatie essentieel. Inwoners van Koggenland ontwikkelen zich zo veel mogelijk zelfstandig. Dit betekent een omslag van het “recht” hebben op voorzieningen, naar het denken in wat nodig is. Waarbij goede en actieve communicatie, samenwerking én betrokkenheid centraal staan.

Regionaal wat moet, lokaal wat kan!

Welzijn is ook duidelijkheid, laten we daar op inzetten!

Kort samengevat:

Welzijn Koggenland; de balans tussen Willen en Kunnen!

Kortom, laten we 'wel' zijn in Koggenland